• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)

M.Eng.(CE) (English Program)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th

 


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• หมวดวิชาบริหารงานก่อสร้าง (จะต้องสำเร็จการศึกษา วศ.บ.(ทุกสาขา) หรือจบปริญญา อส.บ./ คอ.บ./ วท.บ. สาขาโยธาก่อสร้าง
• หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง จะต้องสำเร็จการศึกษา วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา หรือจบปริญญา อส.บ./ คอ.บ./ วท.บ. สาขาโยธาก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศที่สถาบัน ก.พ.รับรอง


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน

• ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
• การศึกษา แผน ก.ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 348,000 บาท จำนวน 4 ภาคการศึกษา

แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 87,000 บาท

Contact :

Phone : 0-997-2222 ต่อ 3298 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Website :

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน