• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

M.Music

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีสาขาดนตรี หรือมีประสบการณ์การสอนดนตรีอย่างน้อย 1 ปี มีผลงานการประพันธ์เพลง หรือมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี


การสอบคัดเลือก

• สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
  o ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยดนตรี
  o ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยดนตรี
  o ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยดนตรี
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ www.rsu.ac.th/music


การลงทะเบียน

• วันที่ 14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต • การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
• เรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ณ วิทยาลัยดนตรี ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
• เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 199,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
    • ค่าวิชาปฏิบัติ วิชาละ 5,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 6262

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th