• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

M.N.S.AGN.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

1. บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
3. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
4. Download ใบสมัครได้ที่ http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการพยาบาล และมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์
รอบแรก
      วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4)
รอบที่สอง
      วันที่ 21- 25 สิงหาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4)


การลงทะเบียน

• วันที่ 14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
• แผนการศึกษา แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
• เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 206,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท
    • ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ/ห้องปฏิบัติการรายวิชาละ 5,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท • ภาคฤดูร้อน 7,000 บาท

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1489

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th