• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

M.Sc.(Biomedical Sciences)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

• ภาคการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2561
• ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์
• ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มิถุนายน 2561
• ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2561
• หรือ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ภาคการศึกษาพิเศษ วันที่ 4-22 มิถุนายน 2561
• ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 13-31 สิงหาคม 2561


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• กำหนดเปิดเรียน
•   ภาคการศึกษาพิเศษ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
•   ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 164,000 บาท
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact

Phone : สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี หรือ คุณจรัสศรี จำปาแถม โทร. 091-615-8416
สำนักงานหลักสูตร ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 1414, 1472 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th หรือ acharawan@rsu.ac.th หรือ jarassri.j@rsu.ac.th