• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

M.Sc.(Medical Technology)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
• ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1
    o ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.50
    o หรือมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
• ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องมีค่าระดับเฉลี


การสอบคัดเลือก

• ผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์
• ผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก2 ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์


การลงทะเบียน

• วันที่ 14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
• เปิดเรียน วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 340,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิตๆ ละ 6,500 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท
    • ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคละ 12,500 บาท

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1451

Website :

e-mail : grad@rsu.ac.th