• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

M.Sc.(Medical Technology)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 มีนาคม-3 เมษายน 2561 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 18 เมษายน-9พฤษภาคม 2561 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 4-20 กรกฎาคม 2561 ที่ www.rsu.ac.th


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก


1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์
2. คุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1
- ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ 3.25และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
แผน ก แบบ ก2
- ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมของระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
- ทั้งสองแผนต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


การสอบคัดเลือก


1. ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์
2. ผู้ที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์


การลงทะเบียน

• วันที่ 9 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
• เปิดเรียน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit : 36 credit

Class time : Saturday-Sunday 09.00-17.00

Tuition fee/credit, bath : 6,500 บาท

Academic support fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 290,000 บาท

Program fee, bate :
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1451

Website :

e-mail : grad@rsu.ac.th