• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Ph.D. (Communication Arts)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ ส-อา 09.00-17.00)


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม 2560
• วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2560
• วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2561


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาโทนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สัมภาษณ์และนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 1 เรื่อง ห้อง 15-221 ตึก 15 / เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

วันที่ 3-19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• การศึกษา แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ (เวลาเรียน: เข้าพบอาจารย์ตามนัดหมาย)
• การศึกษา แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา (เวลาเรียน: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit : หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (3 ปีการศึกษา)

Class time : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

Tuition fee/credit, bath : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 450,000 บาท
ระบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 75,000 บาท (6 ภาคเรียน 3 ปีการศึกษา)

Academic support fee, bate :

Program fee, bate :

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 4681

Website : FB Fanpage : @GradCommArtsRSU

e-mail : gradcommarts.rsu@gmail.com