• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ph.D.(Information Technology)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ ht


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3-19 กันยายน 2561ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1-24 ตุลาคม 2561
• วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• สำหรับผู้จบปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการเรียน ระดับปริญญาโทเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค (ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม) (ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม) (ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม)
• การศึกษา แบบ 2.2 ปริญญาตรี เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
• รับนักศึกษาภาคการศึกษาละ 5 คน
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน
• เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit : 48 หน่วยกิต และ 72 หน่วยกิต

Class time : เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย 760,000 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560)
• ค่าสมัครสอบ 500 บาท
• ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 95,000 บาท (จัดเก็บตามจำนวนภาคการศึกษาที่เรียนจริง ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4069

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th