• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตรปริญญาโท
(3) Transcript ปริญญาโท
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2561
• วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2561
• วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 16 มกราคม 2562


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TOEIC


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค ระยะเวลา 5 ภาคการศึกษา
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต
• การศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง หรือ สังคมศาสตร์ แบบ 2 สำหรับผู้จบปริญญาโทสาขาวิชาอื่นๆ
• เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย 475,000 บาท
• ค่าสมัครสอบ 500 บาท
• ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 95,000 บาท

Contact :

Phone : 081-4536888 / 081-4469699

Website : http://csirsu.com/

e-mail : phd.rsu.leadership@gmail.com