• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Ph.D.(Pharmacy)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2560 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง
• หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า
• ใบคะแนนผ


การสอบคัดเลือก

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
• สัมภาษณ์และสอบเขียนโครร่างงงานวิจัย 1 เรื่อง วันที่ 4 สิงหาคม 2560
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ
• ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2560


การลงทะเบียน

วันที่ 14-25 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ผู้ที่จบปริญญาโท ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต การศึกษา แบบ 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• ผู้ที่จบปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต การศึกษา แบบ 1.2 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 8.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย
• ค่าสมัครสอบ 500 บาท
• จบปริญญาโท 492,000 บาท ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 82,000 บาท (ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา)
• จบปริญญาตรี 656,000 บาท ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 82,000 บาท (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา)

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1478

Website : -

e-mail : grad@.rsu.ac.th