• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
กินยาอย่างไรจึงจะปลอดภัย

 

กินยาอย่างไรจึงจะปลอดภัย มาอ่านข้อมูลดีๆ จาก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตนำมาฝากกันครับ

  1. ไม่ควร ซื้อยามากินเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
  2. ก่อนใช้ยา ควรทำความเข้าใจรายละเอียดบนฉลากยาและควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร รวมถึงควรเก็บยาตามรายละเอียดที่ระบุบนฉลาก
  3. ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
  4. ไม่ควรใช้ยาที่เสื่อมสภาพ เช่น เม็ดยาบวมพอง แตก สีหรือลักษณะของยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรวมถึงยาที่หมดอายุ
  5. หากกินยาแล้วพบความผิดปกติ เช่น ผื่นขึ้นตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน ควรหยุดยา และนำยานั้นไปพบแพทย์หรือเภสัชกรทันที

เพียงเท่านี้คุณก็ปลอดภัยจากการใช้ยาแล้วครับ