• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
“การจัดซื้อจัดหา” การเพิ่มประสิทธิภาพที่ถูกมองข้าม

Phd-Nophadol

 

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

“การจัดซื้อจัดหา” การเพิ่มประสิทธิภาพที่ถูกมองข้าม
      กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา เคยถูกมองว่าเป็นเพียงกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักๆอื่นๆให้กับองค์กร ทำให้ผู้บริหารหลายคนละเลย ไม่ให้ความสนใจในกระบวนการจัดซื้อ และมุ่งเน้นความสำคัญไปที่กลยุทธ์ในการผลิต และการจำหน่ายสินค้าแทน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันผู้บริหารองค์กร เริ่มหันกลับมาให้ความสำคัญกับกิจกรรมการจัดซื้อมากขึ้น แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญเพียงแค่การลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อทำการจัดซื้อสินค้าให้มีต้นทุนในการจัดซื้อที่ต่ำที่สุด โดยเน้นการหาผู้จำหน่ายสินค้าที่ให้เราต่ำที่สุด

   แต่สำหรับการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา เป็นมากกว่าการหาซื้อสินค้าที่มีราคาที่ต่ำที่สุด กระบวนการจัดซื้อจัดหา กลายเป็นกิจกรรมในลำดับต้นๆของการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ที่จำเป็นต้องมีการวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ทั้งในเรื่อง ประเภทของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ ปริมาณ ราคา แหล่งที่จำหน่าย ช่วงเวลาในการสั่งซื้อ ช่วงเวลา และสถานที่ในการจัดส่ง ดังนั้นการวางกระบวนการจัดซื้อที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าทำการจัดซื้อจัดหาผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบถึงกิจกรรมอื่นๆทั้งในด้านการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต และการกระจายสินค้า และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในทางกลับกัน ถ้าการจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้กอจกรรมอื่นๆสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และห่วงโช่อุปทาน