• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ความหมายของคำว่า “Logistics” ที่หลายๆคนยังสงสัย !

Phd-Songwut Deejongid

 

ดร.ทรงวุฒิ ดีจงกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความหมายของคำว่า “Logistics” ที่หลายๆคนยังสงสัย !
      Logistics มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า ศิลปะการคำนวน ดังนั้น ความหมายและบทบาทของศาสตร์แขนงนี้ จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้กิจกรรมต่างๆในห่วงโซ่อุปทานนั้น สนับสนุนให้การหมุนเวียนของ สินค้าหรือบริการ เงิน และข้อมูล ระหว่างผู้รับกับผู้ส่ง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันสูงสุด ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุน คือ การกระจายสินค้าหรือบริการ
      การออกแบบระบบการกระจายสินค้าที่ดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ Right price, Right Cost, Right time, Right place, Right condition ด้วยระบบที่ดีแบบนี้ จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อทุกอย่างถูกต้องทั้งหมด ลูกค้าก็จะพึงพอใจและเกิดการบริโภคซ้ำ ธุรกิจสินค้านี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน