1. กลุ่มงานสารบรรณ และมาตรฐานวิชาการ เช่น งานเอกสารรับเข้า-ส่งออก งานงบประมาณ งานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฯลฯ งานเทียบโอน/ เทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ งานแจ้งจบ งานผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา เป็นต้น

อุไรวรรณ จุลพันธ์ ☎ 089-692-9793
ประยูร นาคเกษม ☎ 081-309-3315
สุมาลี ปัญญาใหม่ ☎ 086-774-9022

2. กลุ่มงานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สุรพล ท้วมเจริญ ☎ 089-115-8834
ยลญดา หล้าธรรม ☎ 082-702-2692
ณัฐพล ใยไพโรจน์ ☎ 080-229-7140

3. กลุ่มงานระบบทุนระดับบัณฑิตศึกษา

ศศิรดา พวงผกา ☎ 096-135-5254

4. กลุ่มงานรับแบบคำร้อง และผ่อนชำระ ระดับบัณฑิตศึกษา

ยลญดา หล้าธรรม ☎ 082-702-2692
ผาณิต ขุนศรี ☎ 086-278-1213

5. กลุ่มงานตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

ศศิรดา พวงผกา ☎ 096-135-5254
อธิษฐาน เกียรติไพศาล ☎ 080-984-0958

6. กลุ่มงานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ☎ 099-390-5466

7. กลุ่มงานวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ☎ 099-390-5466
ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน ☎ 081-841-6295

8. กลุ่มงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ยลญดา หล้าธรรม ☎ 082-702-2692
ผาณิต ขุนศรี ☎ 086-278-1213

9. กลุ่มงานทุนสนับสนุนงานวิจัย/ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ยลญดา หล้าธรรม ☎ 082-702-2692