• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


ข้อมูล ผู้บริหาร

Team Members

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4008

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th

Team Members

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4006

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th

Team Members

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4009

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th


ข้อมูล ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

Team Members

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147

Team Members

ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1464

Team Members

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681

Team Members

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม

0-2997-2222 ต่อ 1218

Team Members

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1048

Team Members

ผศ.ดร. อังคณา พันธ์หล่อ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

0-2997-2222 ต่อ 3298

Team Members

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ รักษาการ

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1004

Team Members

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1273

Team Members

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (รักษาการ)

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 


ข้อมูล ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาโท

Team Members

ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Executive M.B.A.

 

Team Members

ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

Team Members

Mr.Fudong Luo

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติจีน

 

Team Members

ดร.ณกมล จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

0-29972222 ต่อ 1057

Team Members

ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1071

Team Members

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

0-2997-2222 ต่อ 1002

Team Members

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1048

Team Members

ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

0-2997-2222 ต่อ 1283

Team Members

รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1266

Team Members

ผศ.ดร.มงคล เทียนประเมืองชัย

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1273

Team Members

ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 4729

Team Members

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

Team Members

อ.สมปอง สงวนบรรพ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4089, 4090

Team Members

ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

0-2617-5854 ถึง 8

Team Members

ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

0-2997-2222 ต่อ 1231, 1239

Team Members

Mr.Sridhar Ryalie

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

0-2997-2222 ต่อ 3571

Team Members

ผศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

0-2997-2222 ต่อ 5202

Team Members

ผศ. เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 6259

Team Members

ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

0-2997-2222 ต่อ 4183

Team Members

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2617-5858 ต่อ 103

Team Members

ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4055, 4057

Team Members

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0-2617-5858 ต่อ 4112

Team Members

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

0-2617-5858 ต่อ 103

Team Members

ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

0-2617-5858 ต่อ 3661

Team Members

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

0-2617-5858 ต่อ 1472

Team Members

ดร.ศนิ บุญกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

0-2997-2222 ต่อ 1428, 5051

Team Members

ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

0-2617-5858 ต่อ 5162, 5164

Team Members

ผศ.ดร.ปิยนุช ทองผาสุก

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพฤกเวชศาสตร์

0-2617-5858 ต่อ 1464, 1468

Team Members

ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1464

Team Members

ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา

ผู้อำนวยการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

0-2617-5858 ต่อ 1488, 1489

Team Members

ผศ.ดร.อังคณา พันธ์หล่อ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

0-2997-2222 ต่อ 3298

Team Members

ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

0-2997-2222 ต่อ 3229

Team Members

@Kanoon ปเอก ศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ /การิหารการศึกษา ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ / การศึกษาระ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง online

0-2617-5858 ต่อ 3242, 3245

Team Members

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Online

0-2617-5858 ต่อ 3242, 3245