• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


ข้อมูล ผู้บริหาร

Team Members

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4008

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th

Team Members

ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4006

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th

Team Members

ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4009

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th

Team Members

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

อีเมล : grad@rsu.ac.th


ข้อมูล ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาเอก

Team Members

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147

Team Members

ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1464

Team Members

รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681

Team Members

ผศ.ดร. ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม

0-2997-2222 ต่อ 1218

Team Members

ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1048

Team Members

ผศ.ดร. อังคณา พันธ์หล่อ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

0-2997-2222 ต่อ 3298

Team Members

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1004

Team Members

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1273

Team Members

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม (รักษาการ)

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

 

Team Members

ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

0-2997-2222 ต่อ 1506 , 1428


ข้อมูล ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับปริญญาโท

Team Members

ดร.ณกมล จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Executive M.B.A.

 

Team Members

ดร.ณกมล จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

Team Members

Mr.Fudong Luo

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติจีน

 

Team Members

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

0-29972222 ต่อ 1057

Team Members

ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1071

Team Members

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

0-2997-2222 ต่อ 1002

Team Members

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1048

Team Members

ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

0-2997-2222 ต่อ 1283

Team Members

รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1266

Team Members

ผศ.ดร.ธานี วรภัทร

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 1273

Team Members

ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 4729

Team Members

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

 

Team Members

Dr.Benjamin King

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4089, 4090

Team Members

ผศ.ร.ต.อ.ดร. จอมเดช ตรีเมฆ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

0-2617-5854 ถึง 8

Team Members

ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

0-2997-2222 ต่อ 1231, 1239

Team Members

Mr.Sridhar Ryalie

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

0-2997-2222 ต่อ 3571

Team Members

ผศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

0-2997-2222 ต่อ 5202

Team Members

ผศ.ดร. เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 

0-2997-2222 ต่อ 6259

Team Members

ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

0-2997-2222 ต่อ 4183

Team Members

รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2617-5858 ต่อ 103

Team Members

ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2997-2222 ต่อ 4055, 4057

Team Members

ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ

ผู้อำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

097-141-4242

Team Members

ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

0-2617-5858 ต่อ 3661

Team Members

ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

0-2617-5858 ต่อ 1472

Team Members

ดร.ศนิ บุญกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

0-2997-2222 ต่อ 1428, 5051

Team Members

ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

0-2617-5858 ต่อ 5162, 5164

Team Members

ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1464

Team Members

ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น

ผู้อำนวยการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

0-2617-5858 ต่อ 1488, 1489

Team Members

ผศ.ดร.อังคณา พันธ์หล่อ

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

0-2997-2222 ต่อ 3298

Team Members

ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

0-2997-2222 ต่อ 3229

Team Members

ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Team Members

ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง online

0-2617-5858 ต่อ 3242, 3245

Team Members

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Online

0-2617-5858 ต่อ 3242, 3245

Team Members

แพทย์หญิง ประณีต สัจจเจริญพงษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

095-2051308