• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แล้ววันนี้

สมัครเรียน
Success Image

ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมควา...

หลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้...

Success Image

“Graduate Open House 2019”...

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกร...

Success Image

โครงการอบรม "ผู้บริหารการศึกษากับความเป็นมืออาชีพ"...

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบ...

สารจาก ผู้บริหาร