• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ป.โท การจัดการโลจิสต์ติกส์ ม.รังสิต ศึกษาดูงาน บ.DHL

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการจัดการคลังสินค้า และ Transport Control Tower บริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด สามารถดูข้อมูได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/gallery/10032560171900_event