• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา