• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
อบรมการใช้โปรแกรม turnitin และ อักขราวิสุทธิ์

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎับัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์, หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ ผนึกกำลังจัดอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ turnitin และ อักขราวิสุทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์