• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศเลื่อนกำหนดการของวันสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทในวันงาน Graduate Open House 2020

ประกาศ

จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอเลื่อนกำหนดการของวันสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทในวันงาน Graduate Open House 2020 (วันที่ 27 มีนาคม 2563) เป็น วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อรับสิทธ์ส่วนลด 25% ของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาโทไทย หรือ 15% ของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ

ยกเว้น

  1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติจีน
  3. หลักสูตรที่ชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
  4. หลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email : grad@rsu.ac.th