• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน สำหรับการรับ-ส่ง ตรวจรูปแบบการจัดเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน สำหรับการรับ-ส่ง ตรวจรูปแบบการจัดเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ผ่าน Google Form ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2563 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรังสิต


แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มงานตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ
1. รับส่งการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ฯ โดยใช้ Google form (https://bit.ly/3aat7tj)
2. จนท.ที่รับผิดชอบตรวจในหลักสูตรนั้นๆ ตอบรับการส่งโดยแจ้งอีเมลกลับไปยังนักศึกษา
2.1 แจ้งอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบ
2.2 แจ้งระยะเวลาดำเนิน 7วันทำการ (ไม่นับวันรับ-ส่ง) และอีก 3 วันทำการหากเกิดกรณีตรวจล่าช้า
3. การติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามข้อมูล ใช้ช่องทางอีเมลเป็นหลักค่ะ
ช่องทางการสื่อสาร
1. Google form สำหรับส่งตรวจดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ : https://bit.ly/3aat7tj
2. ศศิรดา พวงผกา : sasirada.p@rsu.ac.th
3. อธิษฐาน เกียรติไพศาล : am0931@hotmail.com
หมายเหตุ
1. ให้นักศึกษาส่งเฉพาะไฟล์ PDF เพื่อส่งตรวจรูปแบบการจัดเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก