• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Thailand Digital Awards 2018 “รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่นด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม”

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

    ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ “ Thailand Digital Awards 2018” รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่นด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม จาก โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561