• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Start up for the Next”

Blog Post Image

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Start up for the Next” วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 22 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคาร TST Tower

13.00 น. – 13.30 น.
          ลงทะเบียน

13.30 น. – 13.45 น.
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
          ประธานรุ่น Intania 61 กล่าวเปิด

13.45 น. – 15.30 น.
          เสวนา เรื่อง Start up for the Next
          โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
       •  ดร.วีระพงศ์ ไชยเพิ่ม
          เรื่อง “Thailand 4.0/EEC”
          ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
       •  คุณยอด ชินสุภัคกุล
          เรื่อง “Start up Business”
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
       •  คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
          เรื่อง “Fintech”
          รองประธาน Kasikorn Business-Technology Group
          ดำเนินรายการ โดย ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

15.30 น. – 16.00 น.
          อาหารว่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001-4005