• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

จัดขึ้นโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ ร่วมกับ Center for Professional Assessment (Thailand)

ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30น. โดยสามารถสมัครสอบและชำระค่าสอบได้ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 316


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562