• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
โครงการอบรม "ผู้บริหารการศึกษากับความเป็นมืออาชีพ"

Blog Post Image

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรม "ผู้บริหารการศึกษากับความเป็นมืออาชีพ" โดยวิทยากร ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ให้กับอาจารย์ นักศึกษาของหลักสูตรฯ ผู้บริหารพี่เลี้ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม และชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษาของหลักสูตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 3-611 ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่วิทยาลัยครูสุริยเทพ รับจำนวนจำกัด ติดต่อคุณสวภัทร 029972222 ต่อ 1275