• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
นักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกประเภทการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560

Blog Post Image
Blog Post Image

มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์
http://ev.rsu.ac.th
      นักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกประเภทการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560
      ในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
      (ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าทำการประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกล็อคไม่ให้เข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตหลังจากเปิดภาคการศึกษา 2/2560 แล้ว 1 สัปดาห์ จนกว่าจะไปติดต่อกับทางคณะวิชาเพื่อขอปลดล็อค)