• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบสิทธิพิเศษ “RSU Family” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่บุคคลในครอบครัว ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมอบส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับสิทธิพิเศษ

     1.กรณีที่เป็นศิษย์เก่า คือ เป็นบุตร พี่ หรือน้อง ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือดของศิษย์เก่า

     2.กรณีนักศึกษาปัจจุบัน คือ เป็นพี่ หรือน้อง  ที่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยสายเลือด

     3.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามเกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต

 

เงื่อนไข

     1.สิทธิพิเศษ “RSU Family” สนับสนุนส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562

     2.สิทธิพิเศษ “RSU Family” ไม่สามารถใช้ได้ในการเข้าสมัครศึกษาต่อในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

     3.ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่สนใจขอรับสิทธิพิเศษ “RSU Family” จะต้องกรอกข้อมูลการขอรับสิทธิ์ และต้องมีการลงนามรับรองการเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า หรือ นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นบุคคลในครอบครัวทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเรียนอย่างไร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เกี่ยวข้อง

4.เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องสมบูรณ์ จึงถือว่าผู้สมัครได้รับสิทธิ์ สิทธิพิเศษ “RSU Family” ส่วนลด 10%  ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุ่งการศึกษาตลอดหลักสูตร

5.ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับ

 

 

หลักฐานในการสมัคร

     1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

     3.สำเนาทะเบียนบ้าน(นักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

     4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(นักศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ

     5.สำเนาบัตรประชาชน ศิษย์เก่า หรือศิษย์ปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผู้ที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 ฉบับ

     6.เอกสารยืนยันความเกี่ยวพันโดยสายเลือด ระหว่างผู้ที่จะเข้าศึกษากับศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต

      7.สำเนาใบปริญญาบัตร (กรณีศิษย์เก่า) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนักศึกษาปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ

 

       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โทร.0-2791-5510-15