• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”

Blog Post Image

สัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”
จำนวน 80 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 22 อาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

โดยวิทยากร
      รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

      ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการโดย
      นิวตั้น ณชรต อิ่มณะรัญ พิธีกร สถานี เอชพลัส แชนแนล

จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
สำรองที่นั่ง โทร. 02-791-5997
หรือ ลงทะเบียน Online