• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม

Blog Post Image

      การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2560: อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาคาร เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการ
9 มกราคม 2560
เปิดรับบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์
15 มีนาคม 2560
สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์
12 เมษายน 2560
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์
15 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์(ฉบับแก้ไข)
20-21 มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ