• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”

LED_grad006_01-04

 

สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน” 
จำนวน 100 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง Auditorium (11-101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) 

โดยวิทยากร 
     ดร.สุรพล ศรีวิทยา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

      ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 

จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต 
สำรองที่นั่ง โทร. 02-791-5997 
หรือ  ลงทะเบียน Online