• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”

Blog Post Image

สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”
จำนวน 100 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง Auditorium (11-101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11)

โดยวิทยากร
     ดร.สุรพล ศรีวิทยา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต

      ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
สำรองที่นั่ง โทร. 02-791-5997
หรือ  ลงทะเบียน Online