• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

กำหนดการดังนี้
     13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
     13.30-13.50 น. ขบวนแถว ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตร เข้าสู่พิธี
     13.50-14.20 น. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
     14.20-14.30 น. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
     14.30-15.10 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ Inspired, not required “ โดย ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
     15.10-15.20 น. พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
     15.20-15.40 น. พิธีผูกข้อมือ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
     15.40-16.30 น. บรรเลงเพลง จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
      (รับประทานอาหารว่าง)