• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

Blog Post Image

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

  ฟรี! ค่าสมัครเรียนตลอดงาน สำหรับทุกท่านที่สมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  มอบทุนการศึกษา 25% ทุกท่านที่สมัครเรียนภายในงาน เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท (วันเดียวเท่านั้น)
  อาจมีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดี 100% และทุน 50%สำหรับผู้สมัครเรียนในวันงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
    โซนสัมมนาเสวนาตลอดงาน
    โซนแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    โซนรับสมัครงาน
    โซนบูทแนะนำธุรกิจของศิษย์เก่า

กำหนดการงาน
   08.30-10.00 น. ลงทะเบียน
   10.00-10.10 น. คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน
   10.10-10.30 น. อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
เยี่ยมชมงานนิทรรศการการศึกษา นิทรรศการผลิตภัณฑ์และการบริการจากศิษย์เก่า กลุ่มอาชีพและการสมัครงาน “เรียนจบแล้วทำอะไรดี อาชีพที่น่าสนใจและการสมัครงาน "
   10.30-11.30 น. เสวนาเรื่อง “ธุรกิจส่วนตัวดีกว่างานประจำ..หรือไม่?”
โดยวิทยากร
  ดร.ณกมล จันทร์สม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   11.30-12.00 น. แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   12.00-12.30 น. แนะนำการเขียน resume ให้โดนใจนายจ้าง
   12.30-13.00 น. แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศิษย์เก่าที่มาออกบูท
   13.00-14.00 น. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดยวิทยากร อาจารย์ไปรยา ทีปด์ศิริ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะบริหารธุรกิจ
   14.00-14.30 น. แนะนำตำแหน่งงานดีๆ (จากบริษัทต่างๆ ที่มาออกบูท)
   14.30-15.30 น. เสวนาเรื่อง “จดทะเบียนการค้า..ดีต่อธุรกิจอย่างไร”
โดยวิทยากร ดร.สุรพล ศรีวิทยา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
   15.30-16.00 น. แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดย ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   16.00-16.10 น. จับรางวัลแจกผู้เข้าร่วมงาน
   16.10-17.00 น. สนทนาการศึกษากับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โดย ศิลปิน นักร้อง ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน
   17.00-18.00 น. เสวนาเรื่อง “การปรับธุรกิจสู่ยุค 4.0”
โดยวิทยากร
 ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
 คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ Head of SME Network Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   18.00-18.15 น. จับรางวัลแจกผู้เข้าร่วมงาน
   18.30 น. ปิดงาน
.................................................

   10.00-19.00 น. ตลาดนัดสินค้า บริเวณถนนข้างสนามบาสเกตบอล ถึง หน้าอาคารนันทนาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ
Call center 02-791-5997