• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562

Blog Post Image

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปที่จะสามารถนำเสนอและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านต่างๆดังนี้ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีหัวข้อเรื่อง เช่น “Asian Together for Big Data Management in Science and Technology, Education and Social Commence” โดยมีการบรรยายพิเศษ (ช่วงเช้า) เวลา 9.00 – 10.30น. และนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อย (ช่วงบ่าย) เวลา 10.45 – 16.00น.