• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

-----------------------------------------

 

09:00 – 09:10 น.        กล่าวรายงาน โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

09:10 – 09:30 น.        กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม

                                     โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต

09.30 – 11.00 น.         บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Economy 2020

                                      โดย คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร

                                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด

11.00 – 15.00 น.         การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก