• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ

ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564

THE 16TH RSU NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE

19 AUGUST 2021.....AT RANGSIT UNIVERS

 

 

ดำเนินการโดย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

เจ้าภาพร่วมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  

 

- กำหนดการที่สำคัญ -

16 มิถุนายน 2654 วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียน

15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลพิจารณาบทความ

20 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (เพื่อจัดทำ Proceedings)

31 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน

19 สิงหาคม 2564 ** วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย **

 

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

e-mail : gradcon@rsu.ac.th

Line Link : https://line.me/R/ti/g/MDlRMvH3fk