• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

Blog Post Image

ขอเชิญท่านส่งบทความวิจัย เข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์
“การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12”

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการเพื่อการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย
-   บริหารและการจัดการ
-   ศึกษาศาสตร์   สังคมศาสตร์   และมนุษยศาสตร์
-   วิศวกรรมศาสตร์   และเทคโนโลยี
-   วิทยาสาสตร์สุขภาพ
-   ศิลปกรรม   วิจิตรศิลป์   และประยุกต์ศิลป์

กำหนดการ
o  วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนการส่งบทความ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
o  วันประกาศผลพิจารณาบทความทาง http://grad.rsu.ac.th วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
o  วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย 17 สิงหาคม 2560

ผู้สนใจลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต   อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001-4005,4025,4026 โทรสาร 02-997-2222 ต่อ 4000
อีเมล:   gradcon60@gmail.com

ลงทะเบียน:   https://goo.gl/forms/A8nDkxsQlLmY70o82
เว็บไซต์:   http://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60