• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
The 13th RSU National Graduate Research Conference
16 August 2018 at Rangsit University

ดำเนินการโดย
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
เจ้าภาพร่วม
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
    สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
    สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

หลักการและเหตุผล
    การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญอันหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดหาเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดโครงการเวทีเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
๑. เพื่อจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ที่กำลังศึกษา และ/หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยในทุกสาขาวิชา
๒. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อสังคม และผู้สนใจ
๔. เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมประชุม และศึกษาแนวทาง ประสบการณ์ เพื่อการทำวิจัยที่มีคุณภาพ
๕. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

รูปแบบการประชุม
    พิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
    พิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
    การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
    การนำเสนอบทความวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย
     (๑) บริหารและการจัดการ
     (๒) ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
     (๓) วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
     (๔) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
     (๕) ศิลปกรรม และประยุกต์ศิลป์

กำหนดการที่สำคัญ
วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนการส่งบทความ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศผลพิจารณาบทความ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (เพื่อจัดทำ Proceedings) ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
    e-mail : gradcon@rsu.ac.th
https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon60