• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

Gs-Conferance


   ดำเนินการโดย 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
        เจ้าภาพร่วม 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
   สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย   


      การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญอันหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดหาเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย   
                

            กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย                 

                 ๑. บริหารและการจัดการธุรกิจ 
                 ๒. ศึกษาศาสตร์ 
                 ๓. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                 ๔. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
                 ๕. ศิลปกรรม และประยุกต์ศิลป์   


   กำหนดการที่สำคัญ 
      วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนการส่งบทความ ๒๐มิถุนายน ๒๕๖๒ (ขยายการรับสมัคร) 
                 ประกาศผลพิจารณาบทความ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
                 วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

  
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
                e-mail : gradcon62@utcc.ac.th 
                http://utcc2.utcc.ac.th/gradcon/index.php

                ดาว์นโหลด บทความฉบับเต็มได้ที่ http://gs.utcc.ac.th/images/UTCC-Conferance-National-14th.pdf