• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Blog Post Image

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ดำเนินการโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เจ้าภาพร่วม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย  
การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญอันหนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดหาเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจในการนำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอบทความวิจัย แบบบรรยาย  
กลุ่มการนำเสนอผลงานวิจัย
๑. บริหารและการจัดการธุรกิจ
๒. ศึกษาศาสตร์
๓. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๔. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๕. ศิลปกรรม และประยุกต์ศิลป์  
กำหนดการที่สำคัญ
วันสุดท้ายของการส่งบทความและชำระค่าลงทะเบียนการส่งบทความ ๒๐มิถุนายน ๒๕๖๒ (ขยายการรับสมัคร)
ประกาศผลพิจารณาบทความ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
e-mail : gradcon62@utcc.ac.th
http://utcc2.utcc.ac.th/gradcon/index.php