• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

ผ่านช่องทาง email : grad@rsu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2564

รับสมัครเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์ grad.rsu.ac.th

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/grad.rsu

 

ติดต่อประสานงานได้ที่

1. กลุ่มงานสารบรรณ และมาตรฐานวิชาการ เช่น งานเอกสารรับเข้า-ส่งออก งานงบประมาณ งานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฯลฯ งานเทียบโอน/ เทียบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ งานแจ้งจบ งานผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา เป็นต้น
อุไรวรรณ จุลพันธ์ ☎️ 089-692-9793
ประยูร นาคเกษม ☎️ 081-309-3315
สุมาลี ปัญญาใหม่ ☎️ 086-774-9022

2. กลุ่มงานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สุรพล ท้วมเจริญ ☎️ 089-115-8834
ยลญดา หล้าธรรม ☎️ 082-702-2692
ณัฐพล ใยไพโรจน์ ☎️ 080-229-7140

3. กลุ่มงานระบบทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ศศิรดา พวงผกา ☎️ 096-135-5254

4. กลุ่มงานรับแบบคำร้อง และผ่อนชำระ ระดับบัณฑิตศึกษา
ยลญดา หล้าธรรม ☎️ 082-702-2692
ผาณิต ขุนศรี ☎️ 086-278-1213

5. กลุ่มงานตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
ศศิรดา พวงผกา ☎️ 096-135-5254
อธิษฐาน เกียรติไพศาล ☎️ 080-984-0958

6. กลุ่มงานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ☎️ 099-390-5466

7. กลุ่มงานวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม ☎️ 099-390-5466
ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน ☎️ 081-841-6295

8. กลุ่มงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ยลญดา หล้าธรรม ☎️ 082-702-2692
ผาณิต ขุนศรี ☎️ 086-278-1213

9. กลุ่มงานทุนสนับสนุนงานวิจัย/ศึกษาดูงานต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา
ยลญดา หล้าธรรม ☎️ 082-702-2692