• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
“Graduate Open House 2018”

Blog Post Image

     บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Open House 2018” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร โดยในวันงาน สามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ มอบส่วนลดทางการศึกษา ทุน 25% สำหรับผู้สมัครเรียนในวันงาน กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิตและบริเวณโดยรอบ

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
     - โซนให้ข้อมูลทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
     - โซนรับสมัครงาน
     - โซน EXHIBITION จัดแสดงผลงานและจัดจำหน่ายผลงานจากศิษฐ์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจ
     - โซนเสวนาสัมมนา เพื่อให้ข้อมูลองค์ความรู้ที่น่าสนใจต่อภาคธุรกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายที่น่าสนใจ
     - การประกวดการเขียน Content หัวข้อเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต”

รายละเอียดการเสวนาสัมนา
     > เสวนาเรื่อง “การลดต้นทุน ทางธุรกิจ เพื่อการแข่งขันในยุค Red Ocean”
         โดย
         ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ / ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
         ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
         คุณรัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคิน กรรมการบริหาร บจก.กัสโต้ คอลเลคชั่น / บจก.วี.เอ็ม.วู๊ด โปรดักส์ / บจก.มรกต แลนด์ แอนด์ เฮาส์ / ศิษย์เก่า M.Sc.Logistics มหาวิทยาลัยรังสิต / นักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน
         คุณทวี อินทะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเคพี. เทรดดิ้งพลัส จำกัด / หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.กิตติยาพร (2009) / ศิษย์ปัจจุบัน M.Sc.Logistics
    >แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    >แนะนำการเขียน resume ให้โดนใจนายจ้าง
    >เสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม กับจุดขายและตลาดในอนาคต”
          โดย
         คุณพิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิปเบอร์ตี้ดรัก จำกัด และศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
    >แนะนำตำแหน่งงานดีๆ
    >เสวนาเรื่อง “ทิศทางกราฟฟิคดีไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตรอด/ไม่รอด”
         โดย
         ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         อาจารย์ปาณัสม์ จันทนปุ่ม อาจารย์ประจำ คณะดิจิทัลอาร์ต
    >แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    >เสวนาเรื่อง “แนวทางการศึกษาไทยในยุค IOT”
         โดย
         ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
         ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997