• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

Blog Post Image

หลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
เพื่อการสอบผ่านการวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ RSU-Test
ซึ่งเทียบเท่าการสอบ TOEFL (Paper-Based Test) ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
หลักสูตรนี้บูรณาการ ทั้งด้าน การเขียน การอ่าน และการฟัง
โดยมีแผนการเรียน คือ
อบรม 3 ทักษะ ตามลักษณะข้อสอบ
1) Structure and Written Expression = 15 ชั่วโมง
2) Reading Comprehension = 15 ชั่วโมง
3) Listening = 15 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
เวลา 9.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น.
เป็นเวลา 45 ชั่วโมง (7.5 สัปดาห์)

เริ่มเรียน 19 มกราคม 2562
จำนวนผู้อบรม 15-20 คน ต่อหนึ่งการอบรม
สถานที่เรียน ห้อง 11-602 อาคารรัตนคุณากร(อาคาร 11) สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ค่าสมัครอบรมรวมค่าเอกสารการสอนต่อหนึ่งการอบรม คนละ 10,000 บาท
เปิดรับสมุคร 3 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาอังกฤษ
โทร. 0-2997-2200-40 ต่อ 4047