• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และ การนำเสนอบทความวิชาการและวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวิชาการ พัฒนาการนำเสนอประเด็นสนับสนุนและคัดค้านอย่างมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการทำวิจัยและเพื่อการสื่อสารระดับนานาชาติหลังจากสำเร็จการศึกษา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ตั้งแต่รหัส 56 ถึง รหัสปัจจุบัน
 2. เป็นนักศึกษาที่สอบ RSU-Test เทียบเท่า TOEFL paper based คะแนน 450 หรือ RSU2-Test เทียบเท่า CEFR ระดับ B1
 3. เป็นนักศึกษาที่ สอบผ่าน CEFR ระดับ B2 แต่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และพร้อมที่ก้าวสู่ผู้นำระดับสากล

 

ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์และการอบรม

 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการนี้ วันที่ 3-13 กันยายน 2562
 • อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. (6 ชั่วโมงต่อวัน)
 • เริ่มดำเนินการอบรม วันเสาร์ที่ 21 กันยายน จนถึง วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

 

สถานที่อบรม

 • ห้อง 11-602 สถาบันภาษาอังกฤษ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ขั้นตอนการรับสมัครและลงทะเบียนอบรม

 1. โอนเงิน ค่าสมัคร 7,500 บาท (ต่อหนึ่งผู้สมัครอบรม) ที่บัญชี

O ชื่อบัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย ม.รังสิต

O ธนาคาร ธ.ทหารไทย

O เลขที่บัญชี 099-2-49136-5

O ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

O สาขา เมืองเอก รังสิต

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนในลงทะเบียนอบรมได้ที่อีเมลa.kanokwan.p@gmail.com โดยเขียนระบุหัวข้อ (Subject) ว่า “ลงทะเบียนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562” พร้อมแจ้งข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดต่อได้ ลงในอีเมล ดังนี้
 • แนบหลักฐานการโอนเงิน
 • แจ้งชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา
 • แจ้งเบอร์มือถือ และอีเมล
 • แจ้งคณะ/หลักสูตร และสาขาวิชาของผู้สมัคร

 

***หมายเหตุ

 • ค่าอบรมจะเพิ่มขึ้น ถ้าผู้สมัครอบรมไม่ถึง 30 คน
 • หลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันภาษาอังกฤษจะประกาศการยืนยันการเปิดอบรม ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ในกรณีที่มีผู้สมัครอย่างน้อย 30 คน
 • ถ้าผู้สมัครต่ำกว่า 30 คน หรือระหว่าง 15 - 29 คน ทางสถาบันภาษาอังกฤษจะทำการแจ้งผู้สมัครเกี่ยวกับ อัตราค่าอบรมใหม่ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
 • ถ้าผู้สมัครต่ำกว่า 15 คน สถาบันภาษาอังกฤษ จะประกาศยกเลิกการอบรมและดำเนินการคืนค่าสมัครอบรมให้กับผู้สมัครทุกคน
 • หลักสูตรนี้เป็นเป็นหลักสูตรการอบรมเข้มข้น ดังนั้นการเข้าเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรกำหนด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรังสิต คุณ กนกวรรณ พรถนอมวงศ์ โทร 02-9972200-30 ต่อ 404