• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือในการงดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือในการงดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส Corona ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

ขอให้ท่านประกาศรายละเอียดเหล่านี้ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

1) ดูแลสุขภาพตนเอง หากมีไข้หวัดหรือเจ็บป่วยใดๆ ให้ไปโรงพยาบาลโดยด่วน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทันที เพื่อแจ้งหน่วยสวัสดิการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งจะได้ไปตรวจเยี่ยมและประสานในการรักษาต่อไป

2) หากมีการเดินทางไปยังประเทศจีนในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ให้นักศึกษาใส่หน้ากากอนามัย N95 อย่างน้อย 2 อาทิตย์ แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หลีกเลี่ยงที่ชุมนุม และงดเดินทางออกนอกพื้นที่ไกลมหาวิทยาลัย
และกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่อไปนี้
https://www.surveymonkey.com/r/LCJ5NTV

3) หากยังไม่สามารถเดินทางกลับจากประเทศจีนได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาทันที เพื่อจะได้ทราบข้อมูล และกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่อไปนี้
https://www.surveymonkey.com/r/LCJ5NTV