• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017

rsucatoon

 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวด 
โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017 

ประเภทภาพการ์ตูนไอเดียแบบช่องเดียว (Cartoon Idea) 
- หัวข้อ “เบื้องหลัง : Behind the scene” 
- ภาพการ์ตูนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ 
- ต้องเป็นภาพการ์ตูนที่ไม่มีตัวหนังสือเป็นคำพูดของตัวละครในภาพ 
- ขนาดภาพตั้งแต่ ขนาดเล็กที่สุดA4(210 มม. x 297 มม.) 
จนถึงขนาดใหญ่ที่สุดห้ามเกิน A3(297 มม. x 420 มม.) 
- เทคนิคที่ใช้ได้ทุกเทคนิคเช่น สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีโปสเตอร์, สีไม้, สีเทียน, สีชอล์ก 
- ถ้าเป็นเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ส่งมาเป็นกระดาษพร้อมแนบไฟล์งานเป็น .jpeg ไฟล์ มาด้วย (300 dpi) 
หรือส่งมาที่ e-mail : rsucartoon@yahoo.com 
-จำกัดคนละไม่เกิน 3 ภาพต่อประเภทการประกวด ประเภทของผู้ส่ง 
-นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
รางวัลที่จะได้รับ 
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ถ้วยรางวัล Cartoon Idea และพิเศษในปีนี้ภาพลายเส้นต้นฉบับใส่กรอบพร้อมลายเซ็นต์จากกรรมการ 
รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และพิเศษในปีนี้ภาพลายเส้นต้นฉบับใส่กรอบพร้อมลายเซ็นต์จากกรรมการ 
คณะกรรมการ ได้แก่ 
นายทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ 
นายเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 
นายตะวัน จันทราสกาวงศ์ 
นายดินหิน รักพงษ์อโศก 
และ ผศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ 
ระยะเวลาการประกวด 
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
(ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) 
ส่งผลงานมาได้ที่ 
อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
หรือส่งมาที่ e-mail : rsucartoon@yahoo.com