• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

Blog Post Image

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
สถาบันวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยรังสิต Salus University ประเทศอเมริกา สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research(ICSSR) ประเทศอินเดีย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JITST) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “Integrated Innovation and Startup for the Future” จะเป็นการร่วมสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดเชิงการประดิษฐ์ และธุรกิจ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ