• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

Blog Post Image

หลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อการสอบผ่านการวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ RSU-Test ซึ่งเทียบเท่าการสอบ TOEFL (Paper-Based Test) ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หลักสูตรนี้บูรณาการ ทั้งด้าน การเขียน การอ่าน และการฟัง โดยมีแผนการเรียน คือ อบรม 3 ทักษะ ตามลักษณะข้อสอบ 1) Structure and Written Expression = 15 ชั่วโมง 2) Reading Comprehension = 15 ชั่วโมง 3) Listening = 15 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 45 ชั่วโมง (7.5 สัปดาห์) เริ่มเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อบรม 15-20 คน ต่อหนึ่งการอบรม สถานที่เรียน ห้อง 11-602 อาคารรัตนคุณากร(อาคาร 11) สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าสมัครอบรมรวมค่าเอกสารการสอนต่อหนึ่งการอบรม คนละ 10,000 บาท เปิดรับสมัคร วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาอังกฤษ โทร. 0-2997-2200-40 ต่อ 4047