• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สัมมนาเรื่อง “พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ 4.0” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรังสิต

Blog Post Image

      สัมมนาเรื่อง “พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ 4.0” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรังสิต

     หากมองย้อนหลังไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อสังคมอย่างสูง การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy & Society) ในอดีต เทคโนโลยีอาจเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานหรือเครื่องอำนวยความสะดวก แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีค่อยๆถูกพัฒนาหลอมรวมเข้ากับทุกกิจกรรม เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคม เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเรียกแผนการพัฒนาประเทศนี้ว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ Model “Thailand 4.0” โดยยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ คือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งการเพิ่มศักยภาพและสร้างธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ สู่การทำ E-Commerce อย่างครบวงจร คือหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ โดย E-Commerce จะเป็นบริบทที่สำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยด้วยการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการซื้อ-ขายออนไลน์ ให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ามาค้าขายทางออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก ธุรกิจ E-Commerce จึงช่วยย่อโลกของธุรกิจ ส่งเสริมการค้าขายแบบไร้พรมแดน และไร้ข้อจำกัดด้านเวลาได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ระบบธุรกิจของประเทศสามารถก้าวทัดเทียมและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศในยุคดิจิทัลได้

     แม้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน จะซบเซาหรือถดถอย แต่การค้าขายออนไลน์กลับเติบโตสวนทางกับการค้าขายแบบดั้งเดิม ธุรกิจ E-Commerce จึงเป็นคำตอบสำหรับ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่จะใช้เป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้า จากที่เคยค้าขายกันเพียงแค่ในละแวกที่ร้านค้าของตนตั้งอยู่ หรือภายในประเทศ ไปสู่การขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือส่งออกในต่างประเทศ ด้วยการเพิ่มช่องทางการค้าขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งธุรกิจ E-Commerce จะมาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น จึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็น Digital Economy ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยการทำธุรกิจ E-Commerce ผ่านสื่อสังคม หรือ Social Media ถือเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากจำนวนผู้ใช้งาน Social Media ในประเทศไทย ซึ่งสูงติดอันดับโลก ประกอบกับเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยต่างๆที่ Social Media แต่ละ Platform มีให้บริการ ก็เหมาะสมกับการนำมาประยุคใช้ในการทำการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านสื่อออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง

     หลักสูตรสารสนเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขา Social Media Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "The Power of Social Media for E-Commerce 4.0 " "พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจยุค 4.0" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 – 16:00 น. เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เริ่มทำธุรกิจ และบุคลทั่วไปได้เข้าร่วมงานสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับสื่อออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ โดยมีรูปแบบการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อออนไลน์ มีการนำเสนอประสบการณ์ความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงาน
     - สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้
     - สามารถเลือกใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เข้ากับธุรกิจ
     - นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจให้มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของลูกค้า
     - สามารถประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     - ใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างความก้าวหน้าให้ธุรกิจ

มีอะไรในงาน?
     สาระความรู้ เวิร์คช็อป และเสวนา ถ่ายทอดจากวิทยากรและเหล่ากูรูผู้คร่ำหวอดในแวดวง Social Media และ Online Marketing ที่จะมาช่วยจุดประกายให้ผู้ร่วมงานสู่การเป็นผู้นำยุคดิจิทัล และช่วยเสริมเกราะธุรกิจ E-Commerce ให้ทันกับยุค Thailand 4.0
     - เจาะลึกการทำ E-Commerce ผ่าน Social Media แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook Fanpage, Instagram, Line@, Youtube พร้อมเทคนิคและเวิร์คช็อปใช้งานจริง
     - การใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์
     - อัพเดทเทรน Social Media และ E-Commerce ในประเทศไทยและทั่วโลก
     - Digital Content คอนเท้นต์แบบไหนที่จะมัดใจผู้บริโภคยุค 4.0
     - ถามตอบ - เสวนา ถกประเด็นฮ็อต บนโลกโซเชียล
     - เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
     - ลุ้นรับของรางวัล สำหรับผู้ร่วมงาน
     - สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสมัครเรียนภายในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน

งานนี้เหมาะกับใคร?
     - เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ E-Commerce โดยเฉพาะการใช้ Social Media
     - พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานหรือบริษัทในสายงานเกี่ยวข้อง เช่น Online Marketing Agency, Digital Content Creator , นักวิจัย นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น
     - ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้เริ่มทำธุรกิจ E-Commerce
     - นักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาใหม่
     - ผู้สนใจทั่วไป

วัน-เวลา-สถานที่จัด
     วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:00น. (ลงทะเบียนเริ่ม 09:00น.)
     ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิภาดีรังสิต ตึก TST ชั้น 22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
fanpage:  www.facebook.com/RSU.IT.SMT
email : smt.mis.rsu@gmail.com
Tel : 085-319-5551