• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
โครงสร้างและระบบบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ชุด ด้วยกัน ได้แก่
1.คณะกรรมการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี  และบุคลากรบางส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีการศึกษาเพื่อการพัฒนางานในบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย   
2.คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้บริหารในบัณฑิตวิทยาลัยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการประกันคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตและกระทรวงศึกษาธิการ และ
3.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาของสามหน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัย
 
โดยแสดงรายละเอียดของสามคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ทบทวน ปรับปรุง และประเมินแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย
4. จัดทำหรือกลั่นกรองโครงการต่างๆ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีที่เป็นไปตามแผนพัฒนา
5. ติดตาม และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
6. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
 
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. วางระเบียบและแนวปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ดำเนินงานทางวิชาการ โดยประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
4. พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย
5. ให้คำปรึกษาและความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ 
2. พิจารณาการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยรังสิต และการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ สกอ.
3. พิจารณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
การกำหนดภารกิจของบุคลากร
            ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุสงค์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดขึ้นโดยความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทั้งสายบริหารและสายเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำมากำหนดภารกิจของบุคลากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามหน่วยงาน คือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่เมืองเอก และศูนย์ศึกษาวิภาวดี นั่นคือ
 
บุคลากรสายบริหาร ประกอบด้วย
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     1. ควบคุมและบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต
     2. ควบคุมและกำกับดูแลงานตามภารกิจ
     3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1. ดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ดูแลการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณร่วมกับคณบดี
3. ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
4. พิจารณาใบคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. ดูแลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
6. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลงานด้านกิจกรรมแนะแนวและสอบนักศึกษาเข้าใหม่
7. ดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
9. ดูแลการการวางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณบดี
10. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
11. ตรวจสอบและรับรองผลการจบของนักศึกษา
12. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณบดี
13. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลการจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลการประเมินและการตรวจสอบด้านการเรียนการสอน
4. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลให้การเทียบโอนวิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
5. กำกับ ดูแล และประสานงาน ระบบการจัดการคุณภาพของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้
6. ดูแลและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก
7. ดูแลและประสานงานหลักสูตร เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี

1. วางนโยบายและบริหารศูนย์ฯ
2. พิจารณาวางระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับภายในศูนย์
3. ดูและการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ
4. ดูแลการประชาสัมพันธ์ศูนย์ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
5. ดูแลการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์
6. ดูแลการประเมินผลงานของบุคลากรประจำศูนย์
7. ดูแลการจัดบริการการศึกษาในเรื่องการเรียนการสอน และการสัมมนา รวมถึงการลงทะเบียน
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10. กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
11. อื่นๆ ที่คณบดีฯ มอบหมาย

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

      1. วางนโยบายและบริหารจัดการหลักสูตรฯ เช่น การเรียนการสอน การควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น

      2. ดูและการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ

      3. ดูแลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

      4. ดูแลการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

      5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

      6. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

      7. กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

      8. อื่นๆ ที่คณบดีฯมอบหมาย


บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ซึ่งแยกเป็น 2 หน่วยงาน (บุคลากรที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ด้วย)ประกอบด้วย

      สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548 และมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2558, ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้หนึ่งของมาตรฐานการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.), ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬาในงาน Graduate Rangsit Games ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น, และในการประสานงานกับหลักสูตรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสนับสนุนการแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะการจัดทำ website และการใช้สื่อเทคโนโลยีสังคมในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ที่ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

      ศูนย์ศึกษาวิภาวดี เป็นศูนย์ศึกษาในเมืองและเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดบริการวิชาการให้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสมและทันสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประสานงานกับสำนักงานหอสมุดในการจัดหนังสือ และพื้นที่ของห้องสมุดประจำแต่ละศูนย์ศึกษาให้มีจำนวนหนังสือ และการบริการการใช้หนังสือตามความต้องการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาวิภาวดี ที่ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์