• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศ-ข้อบังคับ

สมัครเรียน ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

ประกาศ-ข้อบังคับ


มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (รายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (New)***    ดาวน์โหลด   
- คำสั่ง เรื่องการขอสอบวัดคุณสมบัติ และการขอสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2561    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ มรส. เรื่องการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2560    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557    ดาวน์โหลด   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549    ดาวน์โหลด   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559    ดาวน์โหลด   
- การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ เรื่อง การขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ การขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คน    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัส 57xxxxx)    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2557    ดาวน์โหลด   
- หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557    ดาวน์โหลด   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2556    ดาวน์โหลด   
- ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    ดาวน์โหลด   

หลักสูตรควบระดับปริญญา 2 ปริญญา
- An Announcement of Rangsit University Subject: Knowledge Comparison and Credit Transfer of the Undergraduate and Graduate Studies Level (Supplement)    ดาวน์โหลด   
- An Announcement of Rangsit University Subject: Guidelines on Practice of the Continuous Education from Bachelor’s to Master’s Degree    ดาวน์โหลด   
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2549    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549    ดาวน์โหลด   
- บฑ.31 คำร้องขอเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา    ดาวน์โหลด   

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม)    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา    ดาวน์โหลด   

เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 (NEW)***    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 (NEW)***    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2562 (NEW)***    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ มรส.เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม 2)    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ มรส. เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2561    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2560    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559    ดาวน์โหลด   
- เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2556    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต    ดาวน์โหลด   

อื่นๆ
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 61xxxxx ถึง รหัส 63xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 61xxxxx ถึง รหัส 63xxxxx (ระดับปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาค S ประจำปีการศึกษา 2564    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2563    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2563    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2562    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2562    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการส่งตรวจเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562    ดาวน์โหลด   
- แจ้งเปลี่ยนวันการรับเอกสารการขอจบการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (ช่วงที่ 1)    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (New)***    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต (New)***    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ มรส. เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2561    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2562    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด   
- การเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกที่จัดเก็บแบบเหมาจ่ายรายหลักสูตร พ.ศ. 2555    ดาวน์โหลด