• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศ-ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา

สมัครเรียน
ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

ประกาศ-ข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา


มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศ มรส. เรื่องการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2560    Download   
- แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    Download   
- หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    Download   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549    Download   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559    Download   
- การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    Download   
- ประกาศ เรื่อง การขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    Download   
- ประกาศ การขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คน    Download   
- แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา    Download   
- แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัส 57xxxxx)    Download   
- หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    Download   
- หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    Download   
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2556    Download   
- ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ    Download   

หลักสูตรควบระดับปริญญา 2 ปริญญา
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2549    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549    Download   
- บฑ.31 คำร้องขอเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา    Download   
- ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าศึกษาหลักสูตร    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ    Download   

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (เพิ่มเติม)    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา    Download   

เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2560    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559    Download   
- เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    Download   
- เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559    Download   
- Chart แนวปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2556    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553    Download   
- Chart แนวปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิต    Download   
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต    Download   

อื่น ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560    Download   
- การกำหนดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2555    Download   
- การเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกที่จัดเก็บแบบเหมาจ่ายรายหลักสูตร พ.ศ. 2555    Download