• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ทุนการศึกษา

ทุนระดับปริญญาเอก

ทุนเรียนดี "ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์"

คุณสมบัติ

เงือนไขทุน

สาเหตุหมดสิทธิ์รับทุน


ทุนเรียนดี "ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์"

คุณสมบัติ

• ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทแผนวิทยานิพนธ์และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50
• ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการ ศึกษา
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย

เงือนไขทุน

• การให้ทุนนี้ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด (ระยะเวลา 3 ปี)
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้องทำวิทยานิพนธ์ นำเสนอบทความ และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สาเหตุหมดสิทธิ์รับทุน

• นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
• นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชา
• สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
• กระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
• พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
• ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย/คณะ/มหาวิทยาลัย
• ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
• ทำผิดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
• ถูกคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาพิจารณาให้หมดสภาพความเป็นนักศึกษาทุน
• กรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติหรือประพฤติผิดข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นตามเงื่อนไข นักศึกษาต้องชดใช้ทุนที่ได้รับทั้งหมดคืนมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา หากไม่ชดใช้คืนตามกำหนด มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้จนกว่าจะมีการชดใช้ทุนคืนครบถ้วนแล้ว


ทุนระดับปริญญาโท

ทุนเรียนดี "ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์"

คุณสมบัติ

เงือนไขทุน

สาเหตุหมดสิทธิ์รับทุน


ทุนเรียนดี "ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์"

คุณสมบัติ

• ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25
• ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการ ศึกษา
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องผ่านการคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย

เงือนไขทุน

• การให้ทุนนี้ ให้ตามระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด (ระยะเวลา 2 ปี)
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้องทำวิทยานิพนธ์ นำเสนอบทความ และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
• ผู้ที่ได้รับทุนนี้ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สาเหตุหมดสิทธิ์รับทุน

• นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
• นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย/คณะ หรือสาขาวิชา
• สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
• กระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
• พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
• ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย/คณะ/มหาวิทยาลัย
• ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
• ทำผิดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
• ถูกคณะกรรมการให้ทุนการศึกษาพิจารณาให้หมดสภาพความเป็นนักศึกษาทุน
• กรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติหรือประพฤติผิดข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นตามเงื่อนไข นักศึกษาต้องชดใช้ทุนที่ได้รับทั้งหมดคืนมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา หากไม่ชดใช้คืนตามกำหนด มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้จนกว่าจะมีการชดใช้ทุนคืนครบถ้วนแล้ว